Mångfalden gör oss till ett bättre företag

Diversity hands raised up gesture

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för svenska företag, nu och i
framtiden. Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är i vissa branscher och
geografiska områden oroande låg. Samtidigt går utvecklingen snabbt med ökande
global konkurrens, digitalisering och förändringar i det svenska samhället.

Sammantaget ställer det höga krav på företagen att möta utmaningarna för att kunna
finnas kvar på marknaden, utvecklas och konkurrera på en internationell marknad.
En av utmaningarna handlar om att kunna ta tillvara de möjligheter den ökade
mångfalden i det svenska samhället innebär.

3 anledningar till varför mångfald på arbetsplatsen är viktigt

Affärsnytta

Mångfald har kommit att bli synonymt med främst jämn fördelning mellan män och kvinnor, en blandning av etniciteter och en stärkning av varumärket genom socialt ansvarstagande. Det kan det mycket väl vara, men utgå från värdet det skapar åt verksamheten. Det är inte mångfalden i sig utan vad den för med sig. En mix av unga, äldre, olika utbildningar, olika kulturer och så vidare ger verksamheten olika perspektiv, olika vinklar och olika dimensioner för att uppfatta kundbehov, trender, kommunikationskanaler, etc. ”När alla tänker lika är det ingen som tänker.”

Redan 1956 formulerade William Ross Ashby en tes om ”the law of requisite variety”, som går ut på att om variationen i de behov som företaget tillgodoser är stor, så måste företaget också ha en stor variation i sina resurser.

Se individuell talang

Vid diversity management är det lätt att stanna vid en blandning på arbetsplatsen av formella kunskaper och erfarenheter. Viktigt är dock att gå ett steg till och se på individuell talang. Vad är det i personliga färdigheter, livsupplevelser, bakgrund och intressen vi kan dra nytta av för verksamheten samtidigt som det lyfter medarbetaren?

Utveckla

Att bara ha en arbetsmiljö med mångfald och tillhörande policy räcker inte. Värdet i sig är begränsat. Vinsten för ditt företag kommer när detta fullt ut tas tillvara. Ett bra sätt är att initiera dialoger på arbetsplatsen, att skapa en plan tillsammans, att sätta mål – individuella och övergripande, kommunikation internt och externt och uppföljningar av såväl aktiviteter som medarbetarnöjdhet.

Studien om mångfaldsfrågor i Sverige

2017 undersökte Tillväxtverket sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag (SMF). Studien visar att den främsta orsaken till att företag väljer att jobba med mångfaldsfrågor är behovet av kompetens. Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed möjligheter till utveckling, innebär att företag behöver arbeta aktivt med att bredda sin rekrytering. Men även med den insikten är det inte alltid lätt. Kunskap och stöd i arbetet behövs ofta. Många talar för att medveten och strategisk rekrytering och kompetensutveckling leder till ökad mångfald och hållbar tillväxt i företagen.

Många arbetsgivare säger sig idag arbeta för ökad mångfald. Ofta talas det om vikten att ha medarbetare med olika ålder, religion, etnicitet, funktionshinder, kön och sexuell läggning. Men definitionen är bredare än så.

Strategiskt mångfaldsarbete handlar inte bara om att rekrytera ur underrepresenterade grupper. Det är en affärsstrategi, där mångfaldstänket ingår i organisationens utvecklingsarbete, säger mångfaldsexperten Maja Mutsson på Metrojobb.

Tips till företag som vill arbeta med mångfald

Börja internt och skapa kunskap

Börja med att studera den egna organisationens könsfördelning, åldersfördelning och fördelning mellan inrikes och utrikes födda. Vilka uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen? Genom att börja diskutera dessa frågor blir det tydligare vilka utmaningar företaget står inför. En bra bild över sitt eget utgångsläge är också centralt för att kunna utforma ett mångfaldsarbete på ett optimalt sätt.

Ta in hjälp

Mångfaldsfrågor kan ibland upplevas som svåra och det kan kännas som att det är lätt att göra fel – även om intentionerna är goda. Den som känner sig osäker kan vända sig till Mångfaldsföretagarna.se, till sin branschorganisation, eller till Jamstall.nu för att få mer information och stöd.

Möta motstånd

Negativa attityder kommer lätt i vägen för mångfaldsarbete, och det bästa sättet att möta motstånd är genom öppen dialog och transparens. Bemöt motståndarnas oro och var konkret med syftet och visionen för arbetet. Det är dock viktigt att skilja mellan motstånd mot mångfald och mångfaldsarbetet och verkliga lagbrott. Om du är anställd och har sett diskriminering eller kränkningar på din arbetsplats bör du i första hand kontakta din arbetsgivare, och i andra hand
Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller ditt fackförbund.


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish