Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

Women business power

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång. Kvinnliga ledare i ledningsgrupp eller styrelse visar upp högre vinst.

En debatt från Sveriges Kvinnolobby

Kvinnodominerade arbetsplatser är oerhört viktiga i samhället, oavsett vem som står för driften. Vi har inte råd att slarva med ledarskapet där, varken när det gäller kompetens eller antal chefer. Alla har rätt att må bra på sin arbetsplats, skriver Britt-Louise Berndtsson, Centerkvinnorna Kronoberg på Smålandposten.se.

Det finns flera skäl till varför är det viktigt att fler kvinnliga företagare finns på ledningsnivån. Ett av dem är att genom företag som drivs av kvinnor får vi fram förebilder, och dessa förebilder kan även gå vidare och bli chefer över fler än sig själva.

Hälften av mänskligheten är kvinnor, och det är dags att ta vara på den kompetens som finns runtom samt uppmuntra till och underlätta för nyföretagande.

Britt-Louise Berndtsson, Centerkvinnorna Kronoberg

En annan sida av kvinnors ledarskap är att det är lönsamt. Företag med kvinnor i ledningsgrupp eller styrelse visar upp högre vinst. Fler perspektiv och tillskott av annan kompetens får företagen att lyckas bättre.

Kvinnor i ledningen är mer lönsamt

En undersökning som gjordes av Nordea 2018, publicerad i Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB), visade att företagen med den jämnaste könsfördelningen i ledningen hade en 40 procent stabilare avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Företag med en jämnare könsfördelning i styrelsen hade också en betydligt stabilare avkastning, även om skillnaderna märktes mest på ledningsnivå.  

Det spelar roll för värdeskapandet, säger personerna bakom undersökningen, och pekar på europeiska små och medelstora företag i allmänhet. Undersökningen visade att de 10 procent av företagen som redovisade stabilast ROCE gick 75 procent bättre än övriga i samma grupp, sett över 17 år. 

2016 rapporterade index- och analysföretaget MSCI att företag med tre eller flera kvinnor i styrelsen redovisade högre resultat per aktie och högre avkastning på eget kapital än företag som saknade kvinnlig representation i styrelsen, under åren 2011-2014. 

Peterson Institute for International Economics gjorde 2014 en undersökning av nästan 22 000 företag, och kom fram till att om man ökade andelen kvinnliga chefer från 0 till 30 procent ökade vinstmarginalen med 15 procent. Undersökningen ger dock en begränsad ögonblicksbild från 2014, och bör tolkas försiktigt. 

Undersökningar av Goldman Sachs och PwC tyder var för sig på att om sysselsättningen blir lika hög hos kvinnor som hos män så ökar BNP markant och den ekonomiska tillväxten främjas. Bland annat visade PwC år 2016 att Storbritannien skulle höja sin BNP med 9 procent om sysselsättningen bland kvinnor steg till samma nivå som i Sverige.

Vad är det då som gör att kvinnliga toppchefer ökar lönsamheten?

I en artikel på Harvard Business Review presenteras tesen om att det beror att fler kvinnor i ledningen ger bättre spridning vad gäller kompetens på högstanivån.

Dessutom minskar risken för könsdiskriminering på alla nivåer i företaget, vilket gör det lättare att rekrytera, belöna och behålla talanger.

I artikeln betonas också vikten av att uppmuntra kvinnor till högre positioner generellt på företaget.

Det räcker alltså inte att tillsätta en kvinnlig vd, eller ens att se till att styrelsen är jämställd.

Forskarna fann nämligen att enbart andelen kvinnor i styrelsen inte direkt påverkar resultatet. Men å andra sidan verkar en högre andel kvinnliga styrelsemedlemmar göra att det tillsätts fler kvinnor bland de högsta cheferna, skriver Chef.se.


Vi är en ideell förening som vill ge fler utlandsfödda kvinnor möjligheten att följa sina drömmar. Genom att samla in 800 000 SEK kommer vi kunna bidra till att fler verksamheter startas och växer. Pengarna kommer att gå till vår lokal i Högdalen där våra medlemmar har tillgång till egen butiksyta, lager och kontor. De kommer också göra så att vi kan anställa en person som kan ansvara för butiken och medlemmarnas produkter.  

Vi behöver din hjälp för att förverkliga någons dröm!

Läs mer om hur kan du hjälpa:

Följ vår resa på våra sociala kanaler:

Leave a Reply

ArabicEnglishSwedish